O_PROJEKCIE

Platforma Informatyczna TEWI

Projekt realizowany w ramach Działania 2.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Platforma Informatyczna TEWI (Technologia, Edukacja i Badania, Wiedza, Innowacja) to ponadregionalna sieć badawcza pozwalająca na integrację potencjału naukowego polskich wiodących uczelni technicznych: Politechniki Łódzkiej, Warszawskiej i Białostockiej. Platforma umożliwi wprowadzenie nowych technologii informatycznych i innowacyjnych rozwiązań do procesu badań i rozwoju oraz współpracy uczelni z jednostkami przemysłowymi, a także przyczyni się do transferu wiedzy z uczelni do przemysłu dzięki dostępowi do najnowocześniejszego oprogramowania zarządzania życiem produktów (Produkt Lifecycle Management). Dostęp do zinformatyzowanych procesów umożliwi upowszechnienie zarządzania wiedzą i informacją. Wyposażenie procesu badawczego w nowe rozwiązania techniczne przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty i zwiększenia liczby naukowców i doktorantów na uczelniach technicznych, co sprzyjać będzie tworzeniu wysokokwalifikowanych kadr mogących wspierać nowe segmenty gospodarki – wysokie technologie, innowacje. Zwiększy się wpływ badań na wzrost konkurencyjności gospodarki, zaś współpraca ponadregionalna przyczyni się do podniesienia poziomu konkurencyjności, wiedzy i umiejętności w regionach oraz w kraju.

TEWI to 4 główne kierunki działań:

 • (T) Technologia – jedna z najnowocześniejszych w świecie technologii komputerowego projektowania i zarządzania życiem produktów jako platformy do projektowania i zarządzania produktem, która może być wykorzystywana w różnych sektorach branżowych (np. samochodowym, lotniczym, elektronicznym, przemysłowym, farmaceutyczno-badawczym);
 • (E) Edukacja i Badania – wszechstronne wykorzystanie oprogramowania i systemów w procesie badań i szkolenia unowocześniające i uatrakcyjniające naukę np. 3D narzędzia do projektowania wraz z systemami symulacji komputerowej elementów maszyn i urządzeń;
 • (W) Wiedza – inwestycja w wiedzę i kapitał ludzki, podniesienie kwalifikacji zawodowych, promocja najnowszych rozwiązań technologicznych, a także kreowanie wartości dodanej poprzez pracę zespołową nad projektowaniem, komputerowym wspomaganiem procesu projektowania, zarządzanie wersjami i modyfikacjami, lepszy przepływ informacji;
 • (I) Innowacja – stworzenie warunków do prowadzenia nowoczesnych prac B+R, tworzenia innowacyjnych produktów, współpracy nauki z przemysłem, rozwoju
  w regionie firm, zespołów – pracujących w sektorze hi-tech. Platforma pozwoli na projektowanie, tworzenie, modyfikowanie i ulepszanie produktów.

Projekt Platformy TEWI to bezpośrednie rozwiązanie technologiczne (sieć komputerowa
i oprogramowanie) umożliwiające projektowanie, budowanie, zarządzanie życiem produktów – maszyn i urządzeń w sposób konkurencyjny i najbardziej zaawansowany technologicznie poprzez zastosowanie najnowszych systemów informatycznych. TEWI stwarza możliwość wykorzystania tej infrastruktury w procesie badawczym w najbardziej zaawansowanych technologicznie sektorach gospodarki. TEWI to także integracja społeczności akademickiej w regionach i połączenie uczelni z gospodarką dla zapewnienia długofalowego podnoszenia potencjału nowych kadr pracowników w regionie, zwiększenia innowacyjności, umożliwienia powstawania nowych miejsc pracy i rozbudowy istniejącego sektora nowoczesnych technologii.

 1. CELE PROJEKTU

Celem projektu jest budowa ponadregionalnej sieci łączącej jednostki naukowe, zapewniającej środowisku naukowemu dostęp do zaawansowanych aplikacji teleinformatycznych. Zastosowanie nowoczesnego oprogramowania – zintegrowane projektowanie 3D CAD/CAM z systemami PLM (Product Lifecycle Management) oraz zaawansowanych obliczeń inżynierskich i automatycznej dokumentacji projektowej pozwoli na prowadzenie działalności badawczej na poziomie światowym – w tym także możliwości prowadzenia badań międzynarodowych. Projekt wspomaga budowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez współpracę partnerów (wspólne projekty badawcze, powiązanie nauki z przemysłem, integrację środowiska akademickiego), jak i dostarcza zintegrowaną platformę świadczenia zaawansowanych usług informatycznych dla środowiska naukowego z dostępnym oprogramowaniem wspomagającym proces projektowania i zarządzania życiem innowacyjnych produktów. Projekt może umożliwić współpracę i badania międzynarodowe.

Jednym z głównych celów Platformy TEWI jest propagowanie nowoczesnych technologii informatycznych oraz umożliwienie wykorzystania tych technologii w procesie badań naukowych poprzez współpracę różnych ośrodków naukowych. Platforma TEWI zwiększy innowacyjność przedsiębiorstw (poprzez pomoc w odpowiednim przygotowaniu kadry technicznej), przyczyni się do wzrostu wykorzystania technologii informacyjnych w gospodarce oraz do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Jako obiekt infrastruktury badawczej służący budowaniu współpracy naukowej między różnymi ośrodkami, Platforma jest zgodna z celami Działania 2.3. Ponadto, zgodnie z Priorytetem II, Platforma przyczyni się do rozwoju infrastruktury informatycznej nauki.

Jednym ze szczegółowych celów Platformy i jednocześnie produktem, który powstanie w wyniku realizacji projektu, będzie ponadregionalna sieć łącząca jednostki naukowe i firmy wysokich technologii. Sieć tę należy rozumieć zarówno jako współpracę partnerów (wspólne projekty badawcze, powiązanie nauki z przemysłem, integrację środowiska akademickiego), jak i bezpośrednie rozwiązanie techniczne – sieć komputerową z odpowiednim oprogramowaniem wspomagającym.

Kolejnym celem szczegółowym i jednocześnie rezultatem zaistnienia Platformy będzie wdrożenie najnowszej technologii informatycznej – zarządzania cyklem życia produktów (PLM – Product Lifecycle Management) – do procesu badań szkół wyższych oraz wykorzystania jej w tworzeniu innowacyjnych produktów. Technologie PLM, obecne na światowym rynku od kilku lat, wypierają i uzupełniają rozwiązania typu ERP (Enterprise Resource Planning) w zakresie wspomagania zarządzania produktem. Rezultatem stworzenia Platformy będzie więc wzrost liczby badań naukowych z wykorzystaniem PLM.

 1. REZULTATY PROJEKTU

W oparciu o założenia projektu do najważniejszych rezultatów należy zaliczyć wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych służących do projektowania innowacyjnych produktów z wykorzystaniem technologii zarządzania cyklem życia produktów. Spodziewanymi rezultatami projektu będą także zwiększenie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, rozwój współpracy pomiędzy nauka a gospodarka oraz utworzenie zintegrowanych platform świadczenia zaawansowanych usług teleinformatycznych. Dalsze korzyści płynące z przeprowadzenia projektu związane będą z:

 • zwiększeniem zatrudnienia w sferze badawczo-rozwojowej;
 • wprowadzeniem nowych technologii informatycznych
 • zwiększeniem liczby prac badawczych opartych na wykorzystaniu zaawansowanych usług teleinformatycznych;
 • zwiększeniem liczby projektów studenckich wykorzystujących zaawansowane usługi teleinformatyczne;
 • unowocześnieniem metod produkcji z wykorzystaniem technologii zarządzania cyklem życia produktów;
 • uczynieniem produkcji bardziej opłacalną i efektywną dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii;
 • wzrostem poziomu wiedzy o nowoczesnych technologiach teleinformatycznych wśród studentów i absolwentów uczelni;
 • zwiększeniem nakładów finansowych na działalność badawczo-rozwojowa;
 • międzynarodową współpracą badawczą.
 1. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU

Wszystkie wskaźniki są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby realizacji projektu i będą dokumentować osiągnięcie zakładanych celów projektu.

Wskaźnikami produktu kwantyfikującymi nakłady rzeczowe na realizację projektu będą:

 • Liczba jednostek naukowych zaangażowanych w realizację projekt
 • Liczba zintegrowanych platform świadczenia zaawansowanych usług informatycznych dla środowiska naukowego powstałych w ramach projektu
 • Liczba zakupionego specjalistycznego oprogramowania
 • Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych dofinansowanych w ramach projektu
 • Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)
 • Liczba naukowców korzystających z zasobów projektu

Do dodatkowych wskaźników produktu kwantyfikujących nakłady rzeczowe na realizację projektu (spoza listy wskaźników do działania 2.3 PO IG) można zaliczyć również:

 • Zakup nowoczesnej infrastruktury superkomputerowej i sieciowej
 • Unowocześnianie wyposażenia laboratoriów badawczo-projektowych

Wskaźnikami rezultatu kwantyfikującymi cele bezpośrednie, które zostaną osiągnięte
w wyniku realizacji projektu będą:

 • Liczba jednostek naukowych korzystających z zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych
 • Liczba podmiotów wykorzystujących zaawansowane aplikacje sieciowe (korzystających z opracowanych w ramach projektu usług sieciowych)
 • Liczba utworzonych nowych etatów badawczych
 • Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy
 • Liczba unikalnych użytkowników (zarejestrowanych użytkowników) stworzonych w ramach projektu aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego
 • Liczba osób korzystających ze szkoleń w zakresie obsługi zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych

Realizacja projektu umożliwi również wykonanie dodatkowych wskaźników rezultatu kwantyfikujących cele bezpośrednie (poza listą wskaźników do działania 2.3 PO IG):

 • Prace badawcze wykorzystujące Platformę Technologiczną TEWI
 • Prace studenckie wykorzystujące Platformę Technologiczną TEWI
 • Artykuły w czasopismach naukowych i wystąpienia na konferencjach naukowo-technicznych, w których zawarto wyniki prac lub badań naukowych opartych na Platformie Technologicznej TEWI.
 • Wnioski o ochronę własności przemysłowej
 1. MOŻLIWE RODZAJE WSPÓŁPRACY

Należy zaznaczyć, że projekt zakłada powstanie sieci komputerowej z odpowiednim oprogramowaniem wspomagającym, która będzie stanowiła infrastrukturę jednostek naukowych na politechnikach. Infrastruktura ta pozwoli na prowadzenie badań odpowiadających światowym standardom. Powstała w wyniku realizacji projektu sieć (platforma) będzie służyła budowaniu współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami badawczymi w kraju i możliwe będzie powstanie efektu synergii.

Uczelnie będą mogły nawiązać współpracę przy projekcie na dwa sposoby:

1) dołączając do projektu jako konsorcjant – za udział w projekcie dostaje pieniądze, podpisaną umową zobowiązuje się do wypełniania wskaźników projektu pod rygorem zwrotu środków oraz do rozliczania projektu zgodnie z wytycznymi POIG

2) lub jako partner – nie dostaje żadnego wynagrodzenia, natomiast może w pełni korzystać z oprogramowania oraz sprzętu Platformy, nie ma obowiązku wypełniania żadnych wskaźników projektu